A következő hivatkozásra (linkre) kattintva az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapján tekintheti meg a Társaság adatait: VERGA Zrt. (cégjegyzék száma: 19-10-500058)


A Társaság cégneve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: VERGA Zrt.

Székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.

Telephely: Központi Erdészet Cseri Murvabánya, 8200 Veszprém, Veszprémi Erdészet hrsz. 0105/2

Fióktelepek:
– Zirci Erdészet, 8420 Zirc, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
– Királyszállási Erdészet, 8414 Olaszfalu-Alsópere Olaszfalu 803/5 hrsz.
– Kabhegyi Erdészet 8440 Herend, Külterület 5/D 0183/4 hrsz.
– Hubertus Erdei Iskola, 8400 Ajka, külterület 01064/6 hrsz.
– Alsópere Park Szálló 8414 Olaszfalu-Alsópere, Olaszfalu 805 hrsz.

Alapítás időpontja: 1993. január 1-től  h a t á r o z a t l a n  időtartamra

Cégbírósági bejegyzés száma: 19-10-500058

A társaság tulajdonosa: Magyar Állam

A tulajdonosi jogok gyakorlója: Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 9/A. § alapján az Agrárminiszter gyakorolja.

A bejegyzés időpontja: 1993. május 26.

Főbb tevékenységi körök:

01.11 ’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény olajos mag termelés
01.70 ’08 Vadgazdálkodás
02.10 ’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (főtevékenység)
02.20 ’08 Fakitermelés
08.12 ’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
42.91 ’08 Vízi létesítmény építése
55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
68.32 ’08 Ingatlankezelés
81.10 ’08 Építményüzemeltetés
81.30 ’08 Zöldterület-kezelés
96.04 ’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A zrt. alaptőkéje alapításkor 390 000 000 Ft, azaz Háromszázkilencven millió forint, amely 39 db, azaz Harminckilenc darab, 10 000 000 Ft, azaz Tízmillió forint névértékű névre szóló összevont részvényből állt.

Tőkeemelés 1998. évben, összege: 223 000 000 Ft, Kettőszáz-huszonhárom millió forint.

Törzstőke 1998. február 26-tól 613 000 000 Ft, azaz Hatszáztizenhárom millió forint.

2014. december 3-án az alapító alaptőke emelésről határozott. Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 212.329.000,- Ft, azaz Kettőszáz-tizenkétmillió-háromszáz-huszonkilencezer forint összegű nem vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 825.329.000,- Ft-ra, azaz Nyolcszázhuszonötezer-háromszázhuszonkilencezer forintra emelte az alaptőkét.

2014. december 18-án újabb alaptőke emelésről született határozat. Az alaptőke emelés mértéke 215.000.000,- Ft, azaz Kettőszáz-tizenöt millió forint, mely 1.000,- Ft/db névértékű és kibocsátási értékű új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján valósult meg.

A bejegyző határozatok után a VERGA Zrt. alaptőkéje 1.040.329.000,- Ft-ra, azaz Egymilliárd-negyvenmillió- háromszázhuszonkilencezer forintra emelkedett.

A Társaság alaptőkéje 1 070 329 db, azaz Egymillió-hetvenezer-háromszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Cégtörténet

Az erdőgazdaság 1967-ig Balatonfelvidéki Erdőgazdaság néven működött 48,4 ezer hektáron, 8 erdészettel és 80 védkerülettel. Ezek a területek – hozzávéve a lőtéri és védterületeket – a Honvédelmi Bizottság 7/187/1967. számú határozatával és a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének parancsával 1967. július 1-jével a Magyar Néphadsereg Veszprémi Erdőgazdaságává alakult. Az új szervezeti rendben az erdőgazdaság 6 erdészettel működött, melyből öt – Veszprém, Zirc, Dudar, Ajka, Herend – közvetlenül alaptevékenységet, közülük kettő – Zirc, Herend – fűrésziparit is, míg a Műszaki Erdészet kiszolgáló tevékenységet végzett.

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó erdőgazdaság részvénytársasággá alakítása 1993 elején történt, az rt. 100%-os állami tulajdonban maradt. Ezzel egy időben átszervezésekre is sor került, melynek eredményeként létrejött négy alaptevékenységgel foglalkozó erdészet – Zirc, Kab-hegy, Herend, Királyszállás –, két fűrészüzem Zircen és Herenden, egy faipari üzem Zircen, egy műszaki üzem Veszprémben, és egy bánya üzem Veszprémben. Az így létrejött gazdálkodó egységek a korábbinál nagyobb önállóságot élvezetek.

Továbbra is kiemelkedő fontosságú feladat volt a szervezeti struktúra folyamatos fejlesztése, a gazdálkodás érdekeit szolgáló ésszerű privatizáció. 1997-ben a piaci környezet változása szükségessé, a törvényi szabályozás pedig lehetővé tette, hogy a fa- és fűrészipari ágazatok leválasztásával egy az alaptevékenységre koncentráló szervezet jöjjön létre. Az újabb átszervezés során 1998-ban összevontuk a Herendi és Kab-hegyi erdészeteket, értékesítettük a fűrészüzemeket, majd 2000-ben megszűntettük a Műszaki Üzemet. Mindez javította a gazdálkodás és az irányítás hatékonyságát, ugyanakkor csökkentette a költségeket

További lényegi változások történtek a társaság életében: 2010. június 17-től az alapítói (tulajdonosi) jogokat a Honvédelmi Minisztérium helyett (a 2010. évi LII. törvény vonatkozó rendeletei alapján) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolta. 2014. július 16-tól a tulajdonosi joggyakorló szervezet a Földművelésügyi Minisztérium.

A tulajdonos Magyar Állam érdekeit a vagyonkezelő három alapvetésben foglalta össze:

  1. Hatékonyság: világos célok kijelölése, ehhez taktika és stratégia, megfelelő humán és technikai háttér.
  2. EU konformitás és a Nemzeti Együttműködés Kormányának programjához való szerves illeszkedés.
  3. Átláthatóság, takarékosság, megfelelőség. Átlátható, takarékos, tiszta működés a struktúrában, a végrehajtásban. Megfelelőség a dolgozók és vezetők életmódjában, döntéseiben.

Ezen alapelvekkel összhangban társaságunk jelentős költségcsökkentés megvalósítását tűzte ki célul. Így a lehető legköltséghatékonyabban igyekszik ellátni az erdőgazdálkodásra átvett területeken a szakmai, erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vadgazdasági, természet- és környezetvédelmi, valamint egyéb ingatlankezelési feladatait. Gondoskodik a meglévő erdőállományok és fásítások fenntartásáról, új erdők és fásítások létesítéséről, az erdőterveknek és a szakmai követelményeknek megfelelő, a honvédelmi igényekkel összehangolt erdő- és vadgazdálkodásról, valamint továbbra is figyelembe veszi a katonai használatot, a gyakorlatokat, útlezárásokat, vonulásokat, és szorosan együttműködik a terület bejegyzett kezelőjével, a Honvédelmi Minisztériummal.

Természeti környezet

A Bakonyvidék a délnyugati-északkeleti irányban húzódó Dunántúli-középhegység legnagyobb kiterjedésű, legnyugatibb tája, melynek alapterülete mintegy 3540 km2. Hazánk nagyobb erdős vidékei közé tartozik: az itteni erdők területe hozzávetőleg 140 ezer hektár. Ennek közepén, keleti irányban gazdálkodik a VERGA Zrt. körülbelül 50 ezer hektárnyi területen, melynek hozzávetőleg 30 százaléka a Déli-Bakony tájegységben, 60 százaléka a Magas-Bakonyban található, a fennmaradó rész pedig a Kelet-Bakonyhoz tartozik.

 Hosszú földtörténeti, gazdasági- és kultúrtörténeti folyamatok eredőjeként alakult ki a bakonyi táj képe. Keleti nyúlványai a triászban képződött fődolomitból és mészkőből állnak, északi és nyugati tömbjét jura és krétakori mészkő borítja. A táj domborzatilag mérsékelten tagolt. Jellemzőek a fennsíkok, az azokból kiemelkedő bércek között meghúzódó medencék, a bazalt “tanúhegyek”.

 Az éghajlati átlagok szélsőségesek; a száraz, déli oldalakon a csapadék 500-600 mm évente, a Magas-Bakonyban 700-800 mm. Az évi átlagos napfénytartalom 2000 óra, az átlagos évi középhőmérséklet 9,0-10,5 oC. Felszíni vizekben szegény a táj. Jellemző talajféleségek: sziklás vázon kialakult rendzina, a vastag lösztakarókon pedig barnaföld és agyagbemosódásos barna erdőtalajok. Ez utóbbiak megfelelő klímahatással párosulva a legszebb erdők termőhelyeit adják. Az erdőirtások után a lejtős területeken meginduló mezőgazdasági művelés következtében a felső talajszintet olyan mértékben károsította az erózió, hogy csonka erdőtalajok alakultak ki gyenge termőértékkel. Az Észak-Bakonyban gyönyörű elegyes bükkösök, gyertyános- és cseres-tölgyesek díszlenek. A szűk, mély völgyekben szurdok erdők, a déli melegebb lejtőkön karsztbokorerdők találhatók. 

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. szervezeti felépítésének ábrája:

Erdőgazdálkodási tanúsítás

Társaságunk a nemzetközileg ismert FSC® erdőgazdálkodási tanúsítását kívánja megszerezni, amely megerősíti, hogy gazdálkodásunk során az erdőt oly módon kezeljük, amely megőrzi a biológiai sokféleséget és javát szolgálja a helyi lakosok és a munkavállalók életének, mindemellett biztosítja a gazdasági életképességet is.

Tíz olyan alapelv van, amelyet gazdálkodásunk során minden erdőműveletnél be kell tartanunk. Az alapelvek számos kérdésre kiterjednek, úgy mint a magas természetvédelmi értékek megőrzésére, a közösségi kapcsolatokra, a munkavállalók jogaira, vagy akár az erdőgazdálkodás környezeti és társadalmi hatásainak figyelemmel kísérésére. Az FSC® számos kritériumot is megad az egyes elvekkel kapcsolatban. Ezen alapelvek és kritériumok határozzák meg a felelős erdőgazdálkodás követelményeit.

Az FSC® tanúsítás kapcsolatot teremt a felelős termelés és a vásárló között, valamint garanciát nyújt a vevő számára, hogy a megvásárolt erdészeti termék útja nyomon követhető, és olyan erdőállományból származik, amely megfelelően kezelt és a letermelést követően felújításra kerül.

A tanúsítvány minden évben megismételt felülvizsgálaton esik át, mely során nem csupán a nagyon szigorú szakmai követelményeket ellenőrzik, hanem a Verga Zrt.-vel kapcsolatban álló önkormányzatok és természetvédő civil szervezetek erdőgazdálkodási tevékenységünkről alkotott véleményét is figyelembe veszik.

A Verga Zrt. erdőgazdálkodási politikája

A Verga Zrt. erdőgazdálkodási politikája

A Verga Zrt. hazánk igen értékes területén –  a Déli- és Keleti- Bakony-állami tulajdonú erdeinek felelős kezelőjeként –folytat tartamos erdőgazdálkodást. A tíz évre szóló körzeti erdőtervekben jóváhagyott, valamint az évenkénti gazdálkodási tervekben engedélyezett erdőkezelési munkák szakszerű, jóminőségben való végrehajtása térségi és nemzetgazdasági érdek. Ez olyan gazdasági tevékenység, amelynek fő célja az erdőben megtestesülő közvagyon gyarapítása, a Részvénytársaság eredményes működtetése.

Az erdő, Földünk egyedülálló természeti rendszere, az emberi élet számára egyik legfontosabb megvédendő életközösség. Léte fontosabb, mint a belőle nyerhető anyagi javak összessége. Az erdei termőhelyek termőképességének fenntartása, az erdei életközösségek biológiai sokféleségének megőrzése, a favagyon mennyiségének és minőségének növelése, az értékek következő generációnak történő átadása egyaránt feladatunk. Az erdészettörténeti, védelmi, valamint a jelen generáció által létrehozott közjóléti létesítmények egyaránt erdeink részét képezik, kulturális örökség és hagyaték, amelyek a kezelt erdők immateriális javainak összeségét gyarapítják.

A Verga Zrt. gazdálkodásában az erdő fennmaradásának veszélyeztetése nélkül, újratermelhető erőforrásként kívánja hasznosítani, a belőle nyerhető javak és társadalmi szükségletek kielégítésére.

Céljaink és feladataink teljesítését világviszonylatban is elfogadott és rögzített alapelvek, gazdálkodási feltételek – FSC(Forest Stewardship Council) alapelvek – szerint kívánja végezni.

Ezen alapelvek, feltételek bárki számára igazolják, hogy a Verga Zrt. a tartamosság, a természetszerűség, a jogszerűség, szakmailag megalapozott tervek, biológiai sokféleség fenntartásának követelményeit betartva gazdálkodik hazánk erdeiben.

A Verga Zrt. minden vezetőjétől és dolgozójától elvárom, hogy az erdőgazdálkodási politika irányelveit, az FSC alapelveit megismerje, magáévá tegye és munkáját ezek szerint végezze.

Veszprém, 2024. február 6.

                                                                                                                             Ugron Ákos Gábor
                                                                                                                                 vezérigazgató

Társadalmi hatásvizsgálat kérdőív

A 2022. éves erdőgazdálkodási tevékenység bemutatása

Monitoring tevékenység

Monitoring tevékenység

A Verga Zrt. által kezelt erdők állapotára, hozamára, az értékes állományok nevelésére, fenntartására vonatkozóan 6 mintaterületet jelöltünk ki. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy az erdők fejlődését és a környezeti változások erdőállományokra gyakorolt hatásait megfigyelhessük.

A mintaterületek kitűzése során fontos szempont volt, hogy mind őshonos, mind pedig kultúrerdőként nyilvántartott erdőállományban jelöljünk ki erdőrészleteket. Bízva abban, hogy így még az erdőállományok természetességi fokának függvényében is tudunk értékes eredményeket levonni vizsgálati adatainkból. A monitoring tevékenység megvalósítása a Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár (NFI) adatainak felhasználásával történik, annak metodikája alapján.

Az első felvételezéseket a korábbi metodika mentén, 2024. nyarán tervezzük elvégezni.

A változások elemzésére alkalmas adatok, eredmények csak több év távlatában lesznek. Ezen adatok kiértékelése majd hasznosítható következtetéseket enged levonni az erdőállomány minőségére, egészségi állapotára, élőfa készletére és biológiai értékének változására. Fontosnak tartjuk, hogy a felvételi adatokat évről évre dokumentáljuk.

További információkért kérem keressék fenntarthatósági referensünket.

(Reményfy László e-mail.: remenyfy.laszlo@verga.hu)