A következő hivatkozásra (linkre) kattintva az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapján tekintheti meg a Társaság adatait: VERGA Zrt. (cégjegyzék száma: 19-10-500058)


A Társaság cégneve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: VERGA Zrt.

Székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.

Telephely: Központi Erdészet Cseri Murvabánya, 8200 Veszprém, Veszprémi Erdészet hrsz. 0105/2

Fióktelepek:
– Zirci Erdészet, 8420 Zirc, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
– Királyszállási Erdészet, 8414 Olaszfalu-Alsópere Olaszfalu 803/5 hrsz.
– Kabhegyi Erdészet 8440 Herend, Külterület 5/D 0183/4 hrsz.
– Hubertus Erdei Iskola, 8400 Ajka, külterület 01064/6 hrsz.
– Alsópere Park Szálló 8414 Olaszfalu-Alsópere, Olaszfalu 805 hrsz.

Alapítás időpontja: 1993. január 1-től  h a t á r o z a t l a n  időtartamra

Cégbírósági bejegyzés száma: 19-10-500058

A társaság tulajdonosa: Magyar Állam

A tulajdonosi jogok gyakorlója: Az alapítói jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 9/A. § alapján az Agrárminiszter gyakorolja.

A bejegyzés időpontja: 1993. május 26.

Főbb tevékenységi körök:

01.11 ’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény olajos mag termelés
01.70 ’08 Vadgazdálkodás
02.10 ’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (főtevékenység)
02.20 ’08 Fakitermelés
08.12 ’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
42.91 ’08 Vízi létesítmény építése
55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
68.32 ’08 Ingatlankezelés
81.10 ’08 Építményüzemeltetés
81.30 ’08 Zöldterület-kezelés
96.04 ’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A zrt. alaptőkéje alapításkor 390 000 000 Ft, azaz Háromszázkilencven millió forint, amely 39 db, azaz Harminckilenc darab, 10 000 000 Ft, azaz Tízmillió forint névértékű névre szóló összevont részvényből állt.

Tőkeemelés 1998. évben, összege: 223 000 000 Ft, Kettőszáz-huszonhárom millió forint.

Törzstőke 1998. február 26-tól 613 000 000 Ft, azaz Hatszáztizenhárom millió forint.

2014. december 3-án az alapító alaptőke emelésről határozott. Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 212.329.000,- Ft, azaz Kettőszáz-tizenkétmillió-háromszáz-huszonkilencezer forint összegű nem vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 825.329.000,- Ft-ra, azaz Nyolcszázhuszonötezer-háromszázhuszonkilencezer forintra emelte az alaptőkét.

2014. december 18-án újabb alaptőke emelésről született határozat. Az alaptőke emelés mértéke 215.000.000,- Ft, azaz Kettőszáz-tizenöt millió forint, mely 1.000,- Ft/db névértékű és kibocsátási értékű új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján valósult meg.

A bejegyző határozatok után a VERGA Zrt. alaptőkéje 1.040.329.000,- Ft-ra, azaz Egymilliárd-negyvenmillió- háromszázhuszonkilencezer forintra emelkedett.

A Társaság alaptőkéje 1 070 329 db, azaz Egymillió-hetvenezer-háromszázhuszonkilenc darab, egyenként 1 000 Ft, azaz Ezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Cégtörténet

Az erdőgazdaság 1967-ig Balatonfelvidéki Erdőgazdaság néven működött 48,4 ezer hektáron, 8 erdészettel és 80 védkerülettel. Ezek a területek – hozzávéve a lőtéri és védterületeket – a Honvédelmi Bizottság 7/187/1967. számú határozatával és a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének parancsával 1967. július 1-jével a Magyar Néphadsereg Veszprémi Erdőgazdaságává alakult. Az új szervezeti rendben az erdőgazdaság 6 erdészettel működött, melyből öt – Veszprém, Zirc, Dudar, Ajka, Herend – közvetlenül alaptevékenységet, közülük kettő – Zirc, Herend – fűrésziparit is, míg a Műszaki Erdészet kiszolgáló tevékenységet végzett.

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó erdőgazdaság részvénytársasággá alakítása 1993 elején történt, az rt. 100%-os állami tulajdonban maradt. Ezzel egy időben átszervezésekre is sor került, melynek eredményeként létrejött négy alaptevékenységgel foglalkozó erdészet – Zirc, Kab-hegy, Herend, Királyszállás –, két fűrészüzem Zircen és Herenden, egy faipari üzem Zircen, egy műszaki üzem Veszprémben, és egy bánya üzem Veszprémben. Az így létrejött gazdálkodó egységek a korábbinál nagyobb önállóságot élvezetek.

Továbbra is kiemelkedő fontosságú feladat volt a szervezeti struktúra folyamatos fejlesztése, a gazdálkodás érdekeit szolgáló ésszerű privatizáció. 1997-ben a piaci környezet változása szükségessé, a törvényi szabályozás pedig lehetővé tette, hogy a fa- és fűrészipari ágazatok leválasztásával egy az alaptevékenységre koncentráló szervezet jöjjön létre. Az újabb átszervezés során 1998-ban összevontuk a Herendi és Kab-hegyi erdészeteket, értékesítettük a fűrészüzemeket, majd 2000-ben megszűntettük a Műszaki Üzemet. Mindez javította a gazdálkodás és az irányítás hatékonyságát, ugyanakkor csökkentette a költségeket

További lényegi változások történtek a társaság életében: 2010. június 17-től az alapítói (tulajdonosi) jogokat a Honvédelmi Minisztérium helyett (a 2010. évi LII. törvény vonatkozó rendeletei alapján) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolta. 2014. július 16-tól a tulajdonosi joggyakorló szervezet a Földművelésügyi Minisztérium.

A tulajdonos Magyar Állam érdekeit a vagyonkezelő három alapvetésben foglalta össze:

  1. Hatékonyság: világos célok kijelölése, ehhez taktika és stratégia, megfelelő humán és technikai háttér.
  2. EU konformitás és a Nemzeti Együttműködés Kormányának programjához való szerves illeszkedés.
  3. Átláthatóság, takarékosság, megfelelőség. Átlátható, takarékos, tiszta működés a struktúrában, a végrehajtásban. Megfelelőség a dolgozók és vezetők életmódjában, döntéseiben.

Ezen alapelvekkel összhangban társaságunk jelentős költségcsökkentés megvalósítását tűzte ki célul. Így a lehető legköltséghatékonyabban igyekszik ellátni az erdőgazdálkodásra átvett területeken a szakmai, erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vadgazdasági, természet- és környezetvédelmi, valamint egyéb ingatlankezelési feladatait. Gondoskodik a meglévő erdőállományok és fásítások fenntartásáról, új erdők és fásítások létesítéséről, az erdőterveknek és a szakmai követelményeknek megfelelő, a honvédelmi igényekkel összehangolt erdő- és vadgazdálkodásról, valamint továbbra is figyelembe veszi a katonai használatot, a gyakorlatokat, útlezárásokat, vonulásokat, és szorosan együttműködik a terület bejegyzett kezelőjével, a Honvédelmi Minisztériummal.

Természeti környezet

A Bakonyvidék a délnyugati-északkeleti irányban húzódó Dunántúli-középhegység legnagyobb kiterjedésű, legnyugatibb tája, melynek alapterülete mintegy 3540 km2. Hazánk nagyobb erdős vidékei közé tartozik: az itteni erdők területe hozzávetőleg 140 ezer hektár. Ennek közepén, keleti irányban gazdálkodik a VERGA Zrt. körülbelül 50 ezer hektárnyi területen, melynek hozzávetőleg 30 százaléka a Déli-Bakony tájegységben, 60 százaléka a Magas-Bakonyban található, a fennmaradó rész pedig a Kelet-Bakonyhoz tartozik.

 Hosszú földtörténeti, gazdasági- és kultúrtörténeti folyamatok eredőjeként alakult ki a bakonyi táj képe. Keleti nyúlványai a triászban képződött fődolomitból és mészkőből állnak, északi és nyugati tömbjét jura és krétakori mészkő borítja. A táj domborzatilag mérsékelten tagolt. Jellemzőek a fennsíkok, az azokból kiemelkedő bércek között meghúzódó medencék, a bazalt “tanúhegyek”.

 Az éghajlati átlagok szélsőségesek; a száraz, déli oldalakon a csapadék 500-600 mm évente, a Magas-Bakonyban 700-800 mm. Az évi átlagos napfénytartalom 2000 óra, az átlagos évi középhőmérséklet 9,0-10,5 oC. Felszíni vizekben szegény a táj. Jellemző talajféleségek: sziklás vázon kialakult rendzina, a vastag lösztakarókon pedig barnaföld és agyagbemosódásos barna erdőtalajok. Ez utóbbiak megfelelő klímahatással párosulva a legszebb erdők termőhelyeit adják. Az erdőirtások után a lejtős területeken meginduló mezőgazdasági művelés következtében a felső talajszintet olyan mértékben károsította az erózió, hogy csonka erdőtalajok alakultak ki gyenge termőértékkel. Az Észak-Bakonyban gyönyörű elegyes bükkösök, gyertyános- és cseres-tölgyesek díszlenek. A szűk, mély völgyekben szurdok erdők, a déli melegebb lejtőkön karsztbokorerdők találhatók. 

A Társaságnak nincs többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezete.

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. szervezeti felépítésének ábrája:

Szervezeti és Működési Szabályzat: Letöltés

Alapszabály: Letöltés

Jogszabályok

 

 A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. működésére vonatkozó jogszabályok:

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300212.TV&celpara=#xcelparam

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300122.TV&celpara=#xcelparam

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100196.TV&celpara

2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000087.TV&celpara

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900122.TV&celpara=#xcelparam

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900037.TV&celpara=#xcelparam

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700129.TV&celpara=#xcelparam

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700106.TV&celpara=#xcelparam

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600055.TV&celpara=#xcelparam

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.TV&celpara=#xcelparam

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700433.KOR&celpara

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700061.FM&celpara

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400079.FVM&celpara=#xcelparam

Közzétételi és belső adatvédelmi szabályzat:  Letöltés

Tűzvédelmi szabályzat: Letöltés

Panaszkezelési szabályzat: Letöltés

Panaszbejelentő nyomtatvány: Letöltés