PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.; cégjegyzékszám: 19-10-500058; képviseli: Ugron Ákos Gábor vezérigazgató), a továbbiakban: „Kiíró

nyílt pályázati eljárás keretében

értékesítésre meghirdeti a Kiíró kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásba Veszprém belterület 2358/9 hrsz. alatt bejegyzett, természetben a 8200 Veszprém, Jutasi út 22. szám alatt található ingatlant (a továbbiakban: „Ingatlan”).

Az Ingatlan 28.591 m2 alapterületű, „kivett iroda egyéb épület és udvar” megnevezésű, bekerített, közlekedési útjai aszfaltosak, illetve betonozottak, területe gondozott. Teljes körűen közművesített, víz, csatorna, villany és vezetékes földgáz vonatkozásában. Az Ingatlanon található egy portaépület ikergarázzsal, egy főépület a fejépülettel és két további épület.

Érvényes pályázati ajánlatot benyújtani csak a teljes Ingatlanra egyben lehet.

A pályázati eljáráson való részvétel feltétele a pályázati regisztráció.

A pályázati regisztráció díja: 10.000 + ÁFA. A pályázati regisztrációval a pályázó kézhez kapja a pályázati dokumentációt (műszaki dokumentáció, tulajdoni lap, térképvázlat).

A pályázati felhívásról érdeklődni, illetve a pályázati eljárásra regisztrálni a pályázat megjelenésétől 2022. május 23. (hétfő) 15:00 óráig, személyesen hétfői és szerdai napokon délelőtt 7:30-tól 11:30 óráig, délután 13:00-tól 15:00 óráig, vagy ezen kívül előzetesen egyeztetett időpontban az alábbi helyszínen lehet:

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
8200 Veszprém, Jutasi út 10.
Titkárság
Telefon +36-88/591-511
E-mail: Titkarsag@verga.hu

A Kiíró egy alkalommal lehetőséget biztosít helyszíni bejárásra. A helyszíni bejárás időpontjáról értesítést kapnak a pályázati eljárásban regisztrálók a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségükön. A helyszíni bejáráson való részvétel feltétele a pályázati regisztráció.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot cégjelzéssel, vagy magánszemély esetén névvel és címmel ellátott, zárt borítékban összesen kettő, egy „eredeti” és egy „másolati” jelzéssel ellátott példányban, a „VERGA Zrt. – Fenyves laktanya” jelige feltüntetésével, magyar nyelven kell benyújtani 2022. június 1. napján 15:00 óráig:
Személyesen vagy meghatalmazott útján (hétfői és szerdai napokon délelőtt 7:30-tól 11:30 óráig, délután 13:00-tól 15:00 óráig, vagy ezen kívül előzetesen egyeztetett időpontban), a Kiíró székhelyén (8200 Veszprém, Jutasi út 10.).

Az eredeti példánynak minden oldalon és az összes csatolt mellékleten is tartalmaznia kell a szervezeti képviselő eredeti cégszerű aláírását, a magánszemély pályázó eredeti aláírását, illetve meghatalmazott esetén a meghatalmazott aláírását. A pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni és összetűzve vagy összefűzve köteles a pályázó benyújtani a Kiíró részére.

Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazás szükséges.

Ha a benyújtott példányok között eltérés mutatkozik, akkor a Kiíró a pályázat elbírálása során az „eredeti” jelzéssel ellátott példányt fogja figyelembe venni.

Ajánlati kötöttség:
A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja a pályázatát. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártát követő napon kezdődik. A pályázó a pályázatát az ajánlattételi határidő elteltétől számított 90 napig köteles fenntartani, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló döntése az ajánlattételi határidő lejártát követő 90 napon belül nem születik meg, a pályázók tudomásul veszik, hogy az ajánlati kötöttség időtartama a tulajdonosi joggyakorló döntéséig meghosszabbodik.

Titokvédelmi szabályok:
A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás során, valamint befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorciális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, a pályázó meghatalmazott jogi képviselőjével, valamint a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

Ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a Kiíró a pályázatát érvénytelenné nyilvánítja.

A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy:

 1. ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a Kiíró a szerződést felmondja, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, a soron következő pályázóval szerződést kössön, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot írjon ki;
 2. a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa;
 3. a pályázatok elbírálása során, írásban és a többi pályázó egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérjen a pályázótól a kizáró okokkal, illetőleg a pályázati felhívásban előírt egyéb követelményekkel kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, ez azonban nem eredményezheti a pályázat módosítását;
 4. a pályázati kiírást a hirdetmény közzétételét követően a pályázati határidő letelte előtt bármikor visszavonja.

Kiíró kijelenti továbbá, hogy a nyertes pályázóval nem köteles szerződést kötni, az erre irányuló döntést nem köteles megindokolni.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

 1. nem érkezett be érvényes pályázat,
 2. a benyújtott pályázatok vagy pályázók egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, vagy
 3. a Kiíró a pályázat érvénytelenítéséről döntött arra hivatkozva, hogy a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

Érvénytelen a pályázat, ha:

 • nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek;
 • a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

A pályázó nem igényelhet térítést a Kiírótól a pályázata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.

A pályázatra érvényes ajánlatot benyújtani csak a Kiíró által meghatározott legalacsonyabb árat elérő árral lehet.

A Kiíró által meghatározott legalacsonyabb ár:

490.000.000,- Ft (négyszázkilencvenmillió forint) + ÁFA

A Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ingatlanértékesítést az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) a) pontja szerint adókötelessé tette.

A fizetés módja:
A pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell a vételár megfizetésének módjáról, ütemezéséről.
E vonatkozásban Kiíró meghatározza, hogy a fizetés kizárólag a Kiíró bankszámlájára történő átutalással történhet úgy, hogy a szerződéskötést követő 30 napon belül a teljes összeget (vételárat) meg kell fizetni.

Az érvényes pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó pályázati biztosítékot nyújtson.
A pályázati biztosíték összege: 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint. A pályázó a Kiíró által fent meghatározott összegű pályázati biztosítékot a VERGA Zrt. MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10104820-16235660-00000005 számú bankszámlájára „ajánlati biztosíték – Fenyves laktanya” feltüntetésével a pályázata benyújtását megelőzően köteles befizetni.

A Kiíró a pályázati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének vagy érvénytelenségének megállapítása esetén, továbbá – a pályázatok elbírálását követően – a nem nyertes pályázók részére nyolc napon belül visszafizeti. A határidőt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, vagy az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani.

A nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték összege a vételárba beszámít.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes pályázóval a szerződés megkötéséhez a Kiíró tulajdonosi joggyakorlójának, az agrárminiszternek a jóváhagyása szükséges. Kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy Alapszabályának (12.2. v. pont) értelmében az Ingatlan értékesítésének jóváhagyása a Kiíró tulajdonosi joggyakorlójának, az agrárminiszternek a kizárólagos hatásköre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét, székhelyét (lakóhelyét), vezető tisztségviselőjének nevét és lakóhelyét, elérhetőségeit, adószámát, vagy adóazonosító jelét, bankszámlaszámát, természetes személy pályázó esetében a személyi azonosító adatokat (születési év, hó, nap, születési hely, anyja neve) és adóazonosító jelét, bankszámlaszámát;
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
  a) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt, illetve adószámát nem törölték;
  b) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
  c) nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozása, továbbá nincs az államháztartással szemben lejárt köztartozása;
  d) magánszemély pályázó/ nem magánszemély pályázó esetén a szervezet vezető tisztségviselője nem minősül büntetett előéletűnek az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt:
 • a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;
  e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta;
  f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki;
  g) nincs a Kiíróval szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége vagy peres eljárása.
 • Amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külön nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezet;
 • A pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség időtartamáról;
 • Az ajánlott vételárat;
 • A pályázó nyilatkozatát az ajánlott fizetési módról, ütemezésről, beleértve a finanszírozási források ismertetését (saját erő, hitel, stb.);
 • A pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról, beleértve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot is, hogy tudomásul veszi, hogy az értékesítés jóváhagyása a Kiíró tulajdonosi joggyakorlójának, az agrárminiszternek a kizárólagos hatásköre, így eredményes eljárás esetén is a nyertes ajánlat csak a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyása esetén eredményez szerződéskötést az Ingatlan értékesítésére;
 • A pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást;
 • Rövid ismertetést az Ingatlan tervezett hasznosításáról, különös tekintettel az Ingatlan nem beépített területének hasznosítására, illetve esetleges közjóléti elemek megvalósulására.

A pályázó által benyújtott nyilatkozatokat, adatokat a megfelelő dokumentumok csatolásával igazolni kell.  Ilyen dokumentumok:

– 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, vagy annak ügyvéd/ közjegyző által hitelesített másolata, valamint eredeti aláírási címpéldány vagy annak hitelesített változata;

– magánszemély pályázó/ a szervezet vezető tisztségviselője (nem magánszemély pályázó esetén) személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány), lakcímkártyájának és adóazonosító igazolványának hitelesített másolata;

– 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített/ ügyvéd által ellenjegyzett másolati példányban benyújtott NAV adóigazolás és szintén 30 napnál nem régebbi igazolás az önkormányzat jegyzőjétől eredetben vagy annak közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett másolata (a helyi adók vonatkozásában);

– hatósági bizonyítvány a d) pontban meghatározottak igazolására.

Az elsődleges bírálati szempont az ajánlati ár, a másodlagos bírálati szempont az ajánlott fizetési ütemezés kedvezősége és a finanszírozási források kifizetést garantáló jellege (saját erő, hitel, stb.) a Kiíró számára, amennyiben a benyújtott pályázat megalapozott és érvényes.
További értékelési szempont a pályázó által megvalósítani kívánt beruházásnak a nem beépített terület vonatkozásában tervezett funkciójának közjóléti, közösségi érdeket szolgáló tartalma.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlati ár tekintetében 3 legjobb érvényes ajánlatot tevő pályázó részvételével ártárgyalást tartson a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében. Az ártárgyalásra történő meghívást a Kiíró írásban küldi meg az érintett pályázók részére. Az ártárgyalás szabályainak ismertetése az ártárgyalás kezdetén történik; az ártárgyalásról az összes jelenlévő aláírása mellett jegyzőkönyvet kell felvenni.

A Kiíró a benyújtott pályázatok tekintetében hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget. A Pályázó a hiánypótlás benyújtására, a Kiíró hiánypótlásra irányuló felhívásának kézhezvételétől számított 5. naptári napig köteles. A hiánypótlási határidő a Kiíró székhelyére történő beérkezés határidejeként értendő. A hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat tartalmának módosítását.

A pályázatok bontása a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül történik a Kiíró székhelyén, közjegyző jelenlétében, vagy – amennyiben az egyéb körülmények azt indokolják – az eljáró közjegyző hivatalos helyiségében. A pályázatok értékelését a Kiíró erre kijelölt Értékelő Bizottsága végzi. Az Értékelő Bizottság által – a pályázati szempontrendszer alapján, beleértve az esetleges ártárgyalást is – kiválasztott nyertes ajánlattevő és a vele történő szerződéskötés felterjesztésre kerül a Kiíró felügyelőbizottsága, majd tulajdonosi joggyakorlója részére.  A Kiíró Alapszabályában foglaltak értelmében a Kiíró tulajdonosi joggyakorlója, az agrárminiszter hozza meg az Ingatlan értékesítésére vonatkozó döntést a benyújtott pályázatok Kiíró általi elbírását követően.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat csak a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyása esetén eredményez szerződéskötést az Ingatlan értékesítésére. Pályázó tudomásul veszi, hogy az értékelés eredményéről a tulajdonosi joggyakorló döntését megelőzően kapott bármely értesítés kizárólag tájékoztató jellegűnek minősül.
Pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy az ajánlati kötöttség a tulajdonosi joggyakorló döntésének meghozataláig kitolódik.

A pályázatok értékelését és a pályázati eljárás eredményét a Kiíró a tulajdonosi joggyakorló döntését követően haladéktalanul, de legkésőbb a döntés kézhezvételét követő nyolc napon belül írásban közli valamennyi pályázóval. A Kiíró a pályázati eljárás eredményét ugyanezen határidőn belül hirdetmény formájában közzéteszi honlapján – és lehetőség szerint – a pályázati felhívás közzétételével azonos módon.

Veszprém, 2022. május 2.

Aláírt pályázati felhívás: LETÖLTÉS

Megosztás