Művelés

Mag- és csemetetermelés: Maggazdálkodásunk fő feladata, hogy az erdőgazdálkodáshoz megfelelő származású és minőségű magot biztosítson. A begyűjtött vagy vásárolt magot közvetlenül vagy csemetekerti vetést-nevelést követően csemeteként használjuk fel. Az így létrejövő szaporítóanyag-mennyiség biztosítja az erdőfelújításokat, az új erdők telepítését, a karácsonyfatelepek létrehozását.

Erdőfelújítás: A kezelt erdőterület faállományviszonyai, termőhelyi adottságai, a társadalmi elvárások, valamint a szakmai és gazdasági érvek egyöntetűen a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás kialakítását követelték meg részvénytársaságunktól.muveles_csemetek

A hegy- és dombvidéki keménylomb (jellemzően bükk, cser és kocsánytalan tölgy fő fafajú) állományok felújítását a helyben termett magra alapozzuk. Ez némi magvetéssel és csemeteültetéssel kiegészítve biztosítja a genetikai zavartalanságot. Folyamatos erdőborítással felújított erdőink nem csupán közjóléti és védelmi funkciót töltenek be, de gazdasági szerepük sem elhanyagolható. Mindez ökológiai és tájképi trauma nélkül.

Korábban kopárfásítással hoztak létre ma már tájidegennek tartott feketefenyő és erdeifenyő állományokat, amelyek mellett őshonos fafajok telepedtek meg. Az ilyen területeken kíméletes beavatkozással  faállomány cserére kerülhet sor.

A hatályos erdőtörvény kimondja a vágásos erdőgazdálkodás arányának csökkentését és a folyamatos erdőborítás előtérbe helyezését. Friss erdőterveink már ezt a szemléletet tükrözik. A fokozatos felújítóvágás mellett egyre nagyobb a szálalóvágással vagy szálalással, illetve jelentősebb beavatkozás nélkül az örök erdőként kezelt erdőterületünk.

Tarvágást csak a minimális mennyiségű akácállomány felújítása során alkalmazunk. Ugyanakkor  tarvágásos területre hasonlítanak azok a felújítandó erdőterületek, amelyek az úgynevezett abiotikus károk (mint például a 2010. májusi vihar) miatt váltak ilyenné.

Erdőtelepítés: A Veszprém és Várpalota környéki dolomitkopárokról az elmúlt évszázadokban eltűnt erdők újratelepítése az I. világháborút követő években kezdődött meg és tart napjainkban is. E kopárfásítás több szempontból is nagy jelentőségű: elősegíti a termőtalaj védelmét, termőképességének javítását, a felszín alatti vízkészletek védelmét, és nem utolsó sorban javítja az itt élők közérzetét.

Az erdőtelepítések zömmel a Központi Gyakorló- és Lőtér peremterületén, a lakott helyek és a katonai gyakorlatok helyszíne között valósultak meg, tompítva Veszprém város és a környező települések zaj-, vizuális és porszennyezését.

Erdőtelepítési tevékenységünkről a számok tükrében:

Állami tulajdonú területen az elmúlt 20 évben 898 hektár erdő telepítését fejeztük be, miközben különféle megbízások alapján magánterületen 286 hektár erdőt telepítettünk. Jelenleg 180 hektárnyi területen zajlik erdőtelepítés.

Erdőnevelés: A fiatal erdők nevelése – ápolás, tisztítás, törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítés – az erdőtervek előírásainak megfelelően történik. Így idős korra olyan fafajösszetétel és állományszerkezet alakul ki erdeinkben, amely a legnagyobb ökológiai és ökonómiai értéket hordozza, a termőhelyet legjobban hasznosítja.

Fahasználat

A VERGA Zrt. által kezelt körülbelül 7,7 millió köbméter élőfakészletű erdők évente 160 000 köbméter növedéket produkálnak. (Az 1 hektárra vetített éves növedék 5 m3/ha/év, míg az országos átlag 6,7 m3/ha/év.) Ha nem akarjuk csökkenteni az erdők területét és fakészletét, akkor csak az évi növedék erejéig szabad kitermelést végezni. Mivel hazánkban a jelenlegi 20 százalékos erdősültség 25-27 százalékra való növelése a kívánatos cél, az általunk kezelt erdőkből évente hozzávetőleg 120 000 köbmétert termelhetünk ki. Lehetőségeinket igyekszünk a legnagyobb mértékben kihasználni, és a felújítások elvégzését szigorúan szabályozott ütemterv szerint készítjük elő.fahasznalat_teli_erdo-2

 A Zsófia-ciklon 2010 májusában eddig nem látott mértékű viharkárt okozott, melynek következtében 300 000 köbméternyi fa dőlt le. Ez alapvetően meghatározta a társaság következő évekre vonatkozó gazdálkodását, hiszen a kárfelszámolás során nagymértékű fakitermelésbe kellett kezdeni, ami arányosan csökkentett használatot és megnövekedett erdőművelési feladatok végrehajtását eredményezte.

 A fakitermelést 100 százalékban vállalkozók bevonásával végezzük, 2001-től pedig – a Műszaki üzem megszüntetése, a szállítópark privatizálása, illetve bérbeadása miatt –, az erdei közelítési és szállítási feladatokat is vállalkozók látják el. A megtermelt faanyag több mint felét külföldön értékesítjük.

Tájékoztatás erdei melléktermékek gyűjtésével kapcsolatban

Jogszabály értelmében állami erdőterületen saját szükségletre – ami legfeljebb két kilogrammot jelent naponta és személyenként – mindenki szabadon gyűjthet gombát, vadgyümölcsöt és gyógynövényt. Az egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs, illetőleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A VERGA Zrt. tájékoztat minden érintettet és érdeklődőt, hogy gomba, vadgyümölcs, ill. gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó gyűjtése, valamint az alábbiakban felsorolt erdei haszonvételek gyakorlása csak az erdőgazdaság előzetes írásbeli engedélyével gyakorolható:

 • az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetőleg elhalt, száraz ág nyesése;
 • a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
 • a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése;
 • a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű kaszálása;
 • a méhészeti tevékenység;
 • a fenyőgyanta gyűjtése;
 • cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése.

Kérjük, hogy a tervezett gyűjtés előtt legalább 15 nappal vegyék fel a kapcsolatot az erdőgazdasággal, a következő elérhetőségek valamelyikén: info@verga.hu; 8210 Veszprém, Pf.: 1054. A további ügyintézés (díjfizetés, engedély kiadása, stb.) érdekében a megjelölt személlyel hamarosan felvesszük a kapcsolatot. A kérelem benyújtása a gyűjtési engedély kiadásán túl az erdő- és vadgazdálkodással, valamint a honvédségi hasznosítással összefüggő balesetek elkerülése érdekében is rendkívül fontos!

A megkeresésben kérjük megjelölni

 • a gyűjtést végző személy(ek) nevét, lakcímét és telefonos elérhetőségét,
 • a költségviselő nevét és címét, a számla kiállítása érdekében,
 • a gyűjtés pontos időpontját, időtartamát,
 • a gyűjtés helyét, az erdőtérkép felhasználásával,
 • a gyűjtendő termék nevét, növény esetében a növényrész pontos megjelölésével (virág, mag, levél, stb.),
 • a gyűjtéshez használt gépjármű rendszámát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az engedély csak az engedélyes személyt jogosítja fel gyűjtésre, vagyis az engedélyt valamennyi, a gyűjtésben részt vevő személy számára meg kell kérni! Több személy együttgyűjtése esetén az engedély egyben is kiadható, ennek igényét a kérelemben kérjük megjelölni.

A gyűjtés díjköteles, a VERGA Zrt. erdei melléktermékekre vonatkozó gyűjtési árjegyzéke a honlapon megtalálható.

Az engedélyt a VERGA Zrt. területileg érintett Erdészete adja ki. A gyűjtés díját a gyűjtő a gyűjtési tevékenység megkezdése előtt köteles befizetni az Erdészet pénztárában, a gyűjtés csak a gyűjtési engedély és a befizetést igazoló számla birtokában kezdhető meg.

A gyűjtés munkanapokon végezhető, 6.00-18.00 óra között.

A gyűjtési engedélynek a gyűjtés helyszínén rendelkezésre kell állnia, ellenőrzés esetén bemutatása szükséges. Az engedély hiányában gyűjtött termék elkobzásra kerül, minősített esetben a VERGA Zrt. rendőrségi feljelentést tesz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtéssel összefüggésben a VERGA Zrt. jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére. Továbbá a gyűjtési engedély nem mentesít a hatósági engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

Az erdőtérképen (erdoterkep.nebih.gov.hu) megkeresve a területet, és belekattintva az alakzatba, helység, tag, részlet szinten megadható a tervezett gyűjtés helye. A térkép segítségével megállapítható, hogy az érintett erdőterület állami, vagy magántulajdonban van-e és a terület természetvédelmi besorolása is eldönthető (védettség, NATURA 2000 besorolás). Az erdőgazdálkodó személyéről az erdészeti hatóság rendelkezik adatokkal.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tilos az erdőben élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni (kivéve a minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést), valamint mohát gyűjteni. A rendelkezés megsértője erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a földalatti gombafajokra vonatkozó gyűjtési engedélyt csak az erdészeti hatóság általi regisztráció igazolása, valamint a gyűjtési napló bemutatása esetén áll módunkban kiadni.

A gyűjtés tervezése során kérjük kísérjék figyelemmel a honlapon közzétett erdőlátogatási korlátozásokat. Az erdőgazdaság többek között erdő- és vadgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben (fakitermelés, vadászat, ellési időszak, stb.) erdőlátogatási korlátozást rendelhet el.

Tájékoztatás erdőt érintő rendezvényekkel kapcsolatban

A VERGA Zrt. tájékoztat minden érintettet és érdeklődőt, hogy a használatában lévő területet érintő rendezvények (versenyek, túrák, táborozás, stb.) megtartása előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció az erdő- és vadgazdálkodással, valamint a honvédségi hasznosítással összefüggő balesetek elkerülése és az erdőtörvényben nevesített esetekben az erdőgazdálkodói hozzájárulás kiadása (2009. évi XXXVII. tv. 93.§ (1), (2), (4) bekezdés)) érdekében szükséges. A regisztrációt a rendezvény előtt legalább 45 nappal meg kell tenni.

Regisztrációra a VERGA Zrt. elérhetőségein (info@verga.hu; 8210 Veszprém, Pf.: 1054) van lehetőség. A megkeresésben kérjük megjelölni

 • a rendezvény nevét és célját,
 • pontos időpontját, külön feltüntetve az előkészítés és az utómunkálatok időtartamát,
 • a rendezvény területi érintettségét a helyszín és az útvonal pontos megjelölésével, indokolt esetben térképes formában is – az erdőtérkép felhasználásával,
 • a rendezvénnyel összefüggésben elhelyezendő terepi jelek, pályaelemek, stb. számát, helyét,
 • a rendezvény környezetre gyakorolt várható hatását (talaj- és vegetáció kár, zajhatás, szennyezés, stb.),
 • a résztvevők várható létszámát,
 • a szervezést bonyolító személy (szervezet) nevét és elérhetőségeit (postai és e-mail cím),
 • a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségeit (postai és e-mail cím),
 • a személyes egyeztetésre vonatkozó igényt.

Minden esetben kérjük becsatolni a rendezvény szervezőjének arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az esemény lebonyolítása eredményez-e üzleti értelemben vett bevételt?

A további ügyintézés (személyes egyeztetés, közös helyszíni bejárás, megállapodás kötése, stb.) érdekében a megjelölt személlyel hamarosan felvesszük a kapcsolatot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendezvénnyel összefüggésben a VERGA Zrt. jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére. Továbbá az erdőgazdálkodói hozzájárulás nem mentesít a hatósági engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

Az erdoterkep.nebih.gov.hu oldalon közölt térkép segítségével megállapítható, hogy az érintett erdőterület állami, vagy magántulajdonban van-e és a terület természetvédelmi besorolása is eldönthető (védettség, NATURA 2000 besorolás). Az erdőgazdálkodó személyéről az erdészeti hatóság rendelkezik adatokkal.

A rendezvény tervezése során kérjük kísérjék figyelemmel a honlapon közzétett erdőlátogatási korlátozásokat. Az erdőgazdaság többek között erdő- és vadgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben (fakitermelés, vadászat, ellési időszak, stb.) erdőlátogatási korlátozást rendelhet el.

Amennyiben a rendezvényhez a Magyar Honvédség Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság hozzájárulása is szükséges, azt a VERGA Zrt. beszerzi.

Az erdőgazdálkodói hozzájárulás nem mentesít a hatósági engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.  Többek között

 • a 2009. évi XXXVII. tv. 93.§ (2) bekezdése értelmében: Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.
 • az 1996. évi LIII. tv. 38.§ (1) bekezdés i) pontja értelmében: Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.
 • a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés d) pontja értelmében: A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

Hirdetés erdőművelésre

A VERGA Zrt. ezévi erdőgazdálkodási munkáihoz erdőművelő vállalkozásokat keres. Érdeklődni a rendelkezésre álló kapacitás megjelölésével az info@verga.hu email címen lehet.